Dekning av utgifter

Retningslinjer for dekning av utgifter for klubbens aktive løpere - godkjent  i styremøte 24/9 - 20   Retningslinjene er knyttet opp til klubbens til enhver tids økonomiske situasjon, og vil være bestemmende for klubbens dekning av utgifter.

Startkontingent                                                                                                                                        Klubben betaler startkontingent for alle løpere på de løp som står oppført på Norges Skøyteforbunds terminliste. I tillegg dekker klubben startkontingent på kretsløp og Vikingskipets kveldsløp.

Iskort                                                                                                                                                        Dekkes for løpere på konkurransedagen(e), samt dagen før. Klubben dekker også iskort for løpere i forbindelse med treningssamlinger. For de løpere det er økonomisk hensiktsmessig, dekker klubben årskort.

Klubben dekker ikke iskort for deltakere i veteranklassen.

Overnatting i forbindelse med løpsdeltakelse                                                                                        Klubben betaler overnatting m/frokost for løpere ved deltakelse på løp som arrangeres så langt unna at overnatting er naturlig. Løperne betaler en egenandel på kr 100,- pr. natt.

For yngre løpere som må bo sammen med foreldre, betaler klubben for hele rommet, men egenandel er kr 200,- pr. rom pr. natt.

Transport i forbindelse med løpsdeltakelse                                                                                                    På reiser hvor det må benyttes fly, dekker klubben 2/3 av løpernes transportutgifter. Dette gjelder både flyreisen og transport mellom flyplass og bosted på stevnested, samt transport til arenaen. Ved bruk av taxi forventes det at løperne samordner kjøring.

NB! For aldersbestemte klasser vil dekning av overnatting og løpsdeltagelse gjelde for de løpene som trener/sportslig leder prioriterer deltagelse på. For andre løpere vil NSFs terminliste være retningsgivende.

Dersom man av praktiske årsaker velger å kjøre bil til stevner hvor fly ville vært naturlig, kan klubben betale en godtgjørelse etter klubbens gjeldende satser. Dette må avtales med styret på forhånd. Samkjøring forventes.

Banketter                                                                                                                                                Klubben dekker deltakelse på bankett for løpere og trenere.

Representasjonsoppgaver (deltakelse i World Cup/Landskamp/EM/VM etc.)                                Løpere som blir tatt ut av Norges Skøyteforbund til representasjonsoppgaver må ofte betale en egenandel til forbundet. Løperne får denne egenandelen i sin helhet refundert av klubben.

Treningssamlinger                                                                                                                                Klubben dekker løperes eventuelle egenandeler/kostnader ved å delta på treningsleir organisert av klubb, krets, region eller forbund. Klubben dekker ikke reisekostnader til og fra treningsleiren. For Forbundssamlinger dekker klubben reisekostnader til og fra samlinger.

NB! For aldersbestemte klasser vil dekning gjelde for de samlingene som trener/sportslig leder prioriterer deltagelse på, bortsett fra deltagelse på samlinger i regi av forbundet (NSF).

Viking race i Heerenveen.                                                                                                                    Klubben dekker det beløp som faktureres løperen fra Tønsberg Turn. I tillegg dekkes flybilletten hjem.

Klubben dekker også kostnad/flybillett for en trener/forelder når det kreves at klubben stiller med dette.

Inline                                                                                                                                                        Samme regler for dekning av utgifter gjelder.

Annet                                                                                                                                                            Aktive løpere kan søke styret om økonomisk støtte til formål som ikke er direkte omfattet av beskrevne retningslinjer.


Comments